کاربری نوشت: «ان شاءا… خدا به خودش و خانواده اش و این پیوند مبارک برکت بده.»

کاربر دیگری نوشت: «کاش بقیه هم یاد بگیرن و عروسی شون رو هی به تعویق نندازن و زودتر با این جور مراسم برن سر خونه زندگی شون.»